Geen producten (0)
Geen producten (0)
Helaas uitverkocht
De ontdekking van het nu - Erik van Zuydam
 

De ontdekking van het nu - Erik van Zuydam

€ 19,99 € 15,99
Niet op voorraad
Specificaties
Productcode ON
Bruto gewicht 0,40 Kg
Omschrijving
Bevrijding uit de greep van het denken.
 
‘Wees bereid om te sterven. Laat je leven maar mislukken.’
Deze woorden sprak een wijze leraar tegen de auteur van De ontdekking van het NU, op het moment dat deze in een diepe levenscrisis verkeerde. Deze radicale woorden leidden tot een spontane overgave aan het leven.
Dit boek gaat over de mogelijkheid om te stoppen met al het streven en zoeken naar toekomstig geluk, om controlezucht en zorgen over de toekomst te laten varen en je te laten dragen door het moment. In plaats van een worsteling tegen de stroom in wordt het leven een geheel verzorgde reis.
Over de auteur:
Erik van Zuydam , geeft regelmatig workshops , lezingen en retraites in Nederland, België en Frankrijk, met als thema ‘Het NU als enige realiteit’. Hierin legt hij helder de mechanismen bloot waarmee we de overmatige activiteit van ons denkapparaat voortdurend aanzwengelen en zo onze verbinding met het huidige moment verliezen.
 
ISBN: 9789020204261, paperback, 190 blz, 203x156x18
 
Citaat uit het boek:
 
HET ONGEMAK VAN DE WAARHEID

The truth wil! set you free.
But before it does,
it will make you angry.
Jerry Joiner

Dit boek gaat over de mogelijkheid om te ontwaken uit de diepste collectie-
ve conditionering van de mens: de droom van individualiteit, van afgeschei-
denheid. De aanname dat we een autonome. opzichzelfstaande persoon zijn.
in het bezit van een vrije wil en in staat om op eigen kracht de regie over ons
leven te voeren.
De suggestie die in dit boek wordt gedaan, is dat het lk of ego slechts een
denkbeeldige - niet werkelijk bestaande - identiteit is. geconstrueerd door
het denken. Het lk is een illusie. een virtuele entiteit. Het geloof een afge-
zonderd fragment te zijn. los van het grotere geheel. is de oorzaak van al het
mentaal-emotionele l?den. alle onrust. strijd. verkramping en razernij in de
menselijke geest. Het wegvallen van de illusie van individualiteit betekent
automatisch ook het wegvallen van de innerlijke strijd.
De enige uitweg uit het mentale geraas ligt in de realisatie van wat je werke-
lijk bent. En wie of wat je werkelijk bent is niet het denken met al haar vluch-
tige. onmstige bewegingen en aanverwante emoties. Je bent niet de persoon
of het ego waar het denken je al zo lang in heeft laten geloven, hoe overtui-
gend het ook lijkt. Wat je werkelijk bent is vrij en heeft nooit last gehad van
het denken. Dat wat last heefl van het springerige denken. is het denken zelf.
Het is het Ik. de innerlijke druktemaker. de bemoeial in ons hoofd. en zolang
we vertrekken vanuit het perspectief van dit lk zullen we nooit vrede en vrij-
heid kunnen vinden. Alleen een radicale verschuiving van perspectief kan een
oplossing bieden.
Er is geen vrijheid voor het Ik. er is alleen vrijheid van het Ik.
Je zou kunnen zeggen dat het menselijk denken een hypnotiserend web heeft
gesponncn waarin we geheel verstrikt geraakt zijn. We zitten gevangen in het
bouwsel van het Ik. We zijn zodanig geïdentificeerd geraakt met de beelden
en ideeën over onszelf. dat het überhaupt niet in ons opkomt om ze in twij fel
te trekken en te onderzoeken. We zijn zo verkleefd met de notie een geïsoleerd
persoon te zijn. dat we nauwelijks in staat zijn om er afstand van te nemen.
zodat we kunnen zien dat het uiteindelijk niet meer is dan een idee, een ge-
voel, een droom. Bovendien. als iedereen in dezelfde droom gelooft en de
realiteit daarvan voortdurend bevestigt, hoe zou je dan de droom als droom
kunnen herkennen?
De droom wordt alom gezien als de objectieve waarheid. Iedereen is het er-
over eens. Net zoals vroeger iedereen dacht dat de wereld plat was en de zon
om de aarde heen draaide. Het kwam niet in je op om daaraan te twijfelen. Het
was immers toch ook duidelijk te zien dat de aarde ophield achter de lijn van
de horizon? En dat de zon in een cirkel om ons heen draaide. daar viel toch
niet aan te tomen? De bewijzen waren toch zeer overtuigend? Vanuit het be-
perkte perspectief waarmee men destijds naar de wereld keek. was er inder-
daad weinig ruimte voor twijfel. Totdat iemand met een bredere kijk op de
zaak opeens aangaf dat de waarheid geheel anders lag. Als er dan plotseling
iemand komt met een totaal andere visie dan die waarin men altijd heelt ge-
loofd. dan is het begrijpel?k dat er eerst met fel verzet wordt gereageerd voor-
dat men werkelijk bereid is om de bestaande concepten ter discussie te stel-
len.
Al eeuwen voor onze jaartelling wisten Pythagoras en Aristoteles dat de we-
reld rond was. maar pas toen Columbus de wereld daadwerkelijk rondzeilde.
viel het nieuwe inzicht niet meer te ontkennen. Pas toen werd het nieuwe we-
reldbeeld algemeen aanvaard. Toen Galilei met zijn destijds revolutionaire
ideeën over ons zonnestelsel kwam, werd hij verkettcrd door de gevestigde
macht en zelfs gedwongen om zijn inzichten terug te nemen. Als er getomd
wordt aan overtuigingen waar we ons altijd op hebben verlaten. dan kan dat
als bijzonder ongemakkelijk worden ervaren en is onze eerste reactie er vaak
een van afweer.
Nog dieper dan het geloof in het beeld dat we van de wereld hebben. is het
geloof in het beeld dat we van onszelf hebben. Er is moed voor nodig om
diepgekoesterde aannames waarin we altijd rotsvast hebben geloofd. te be-
twisten. De mogelijkheid dat je altijd in een onwaarheid hebt geloofd is een
pijnlijk vooruitzicht. Bovendien gaf de overtuiging waar je altijd in hebt ge-
loofd je een gevoel van zekerheid. van houvast en identiteit. Wat nu. als je dat
gevoel kwijt zou raken? De angst voor het verlies van vermeende zekerheden
maakt vaak dat we liever door blijven dromen dan dat we ontwaken uit die
droom. Maar hoe zeker zijn die zekerheden nou eigenlijk. als het mogelijk is
dat je ze kunt kwijtraken? Met andere woorden: wat heb je eigenlijk te ver-
liezen?
Zo zouden ook de suggesties die in dit boek worden gedaan het nodige on-
genoegen bij je kunnen oproepen, omdat ze strijdig zijn met de huidige over-
tuigingen die je hebt ten aanzien van onderwerpen als spirituele ontwikke-
ling. zingeving. de vrije wil. de maakbaarheid van het leven en dergelijke.
Mogelijk hecht je veel waarde aan bepaalde levensbeschouwelijke en spiri-
tuele concepten omdat ze je steun. bemoediging of hoop geven. Uit eigen er-
varing weet ik hoe ongemakkelijk of zelfs bedreigend het kan zijn om afstand
te moeten doen van bepaalde geloofssystemen. Het prijsgeven daarvan ging
meestal niet van harte en er ging het nodige gespartel aan vooraf.
Het paradoxale is echter. dat wanneer we werkelijk tot helderheid komen. het
verlies van concepten een immens bevrijdende ervaring is. Het wordt duide-
lijk dat juist datgene in je wat zich bedreigd voelde. datgene wat steun en
troost zocht. om te beginnen al een illusie was. Wat je werkelijk bent heeft he-
lemaal geen steun. hoop of houvast nodig. Alleen het ego. dat zich kwetsbaar
en onzeker voelt. is op zoek naar troost en houvast.
lk vraag je niet om de boodschap van dit boek zomaar aan te nemen. Dan zou
je wellicht alleen maar een oud geloof voor een nieuw geloof inruilen. Dat is
geen werkelijk inzicht. dat is geen weten maar geloven. en dat zal je niet hel-
pen. Dit boek is bedoeld als een uitnodiging. een aanzet om de inzichten in
je eigen ervaring te verifiëren. om het voor jezelf te onderzoeken. Het gaat
niet om het omarmen van nieuwe concepten en theorieën. Het gaat er juist om,
om totaal voorbij te gaan aan de wereld van concepten en theorieën. Een theo-
rie is slechts een mentale beschouwing over het leven, een voorstelling in het
verstand. Het verstand zal echter nooit het mysterie van het leven kunnen
doorgronden. Een nieuw geloof zal je niet tot vrijheid brengen. het zal je geen
werkelijk inzicht geven. Alleen een vastberaden onderzoek zal je tot waar-
achtig inzicht brengen. En waarachtig inzicht is niet van het verstand. het gaat
het verstand te boven.
Om tijdens het zelfonderzoek zo helder mogelijk te kunnen kijken. zou het het
beste zijn om alles wat je denkt te weten even terzijde te leggen. Om uit niet-
weten te vertrekken. om open en onbevangen te kijken. niet gehinderd door
enige kennis. Bereid om afstand te doen van alles wat niet waar en niet echt
is. De angst om iets te verliezen is ongegrond. Niet dat er niets is wat je zou
kunnen verliezen. Er valt wel degelijk iets te verliezen. Maar het enige wat je
kunt verliezen zijn valse ideeën: de denkbeelden die alle angst en verwarring
in de eerste plaats hebben veroorzaakt. Zodra je dat doorziet. is er geen plaats
meer voor de angst. En in de afwezigheid van angst is er vrede.
 
PROBLEMEN BESTAAN ALLEEN IN HET VERSTAND
 
Het denken kan verwoede pogingen doen
om veiligheid vervulling en compleetheid te vinden,
maar zal hier uiteindelijk nooit in slagen,
omdat het vermeende tekort aan deze dingen
een illusie is die het denken zelf heeft gecreëerd.
 
De enige plek waar problemen en drama’s zich afspelen, is in het menselijk
denken. Het bestaan kent geen problemen. het maakt zich geen zorgen. het is
volkomen neutraal. Het bestaan heelì geen mening of standpunt. Pas zodra er
een Ik verschijnt zijn er standpunten, meningen en oordelen. Alle problemen
zijn voor het lk. ‘Geen Ik - geen problecm‘. zei ooit een oude zenmeester.
Maar wat is het Ik anders dan een verzameling ideeën over en definities van
jezelf? En wie ben jij eigenlijk zonder die ideeën?

Recensie:
Het non-dualisme laat zich niet een twee drie uitleggen. Niettemin is dat de wens van de zoeker: een leraar die hem/haar in klare taal toespreekt in een satsang, via internet of in een boekje, en een keurig stappenplan uiteenzet waarmee men gegarandeerd verlichting bereikt. Een dergelijke leer bestaat uiteraard niet, maar dit boek van Erik van Zuydam komt er dichter bij in de buurt dan vrijwel alle boeken die ik over dit onderwerp heb gelezen.
Misschien is het mijn nuchtere instelling die vraagt om een uitleg zonder al te veel poespas, schimmigheid of exotische omlijsting, want daarvan is in dit boek geen sprake. Van Zuydam legt in eenvoudige taal en op eenvoudige wijze (want het is verbazingwekkend hoe ongrijpbaar zelfs eenvoudige woorden deze boodschap kunnen maken) uit hoe tijdens de ontwikkeling van kind naar volwassene het denken zijn plaats verovert en ons opzadelt met een persoonlijkheid. Hoe vervolgens het bijbehorende lijden de kop opsteekt en hoe het denken dat lijden te lijf gaat met allerlei tot mislukken gedoemde methoden, materialistisch en spiritueel.
Zo gaat Van Zuydam uitgebreid in op misvattingen rond meditatie, religie en feelgoodtherapieën, in het eerste deel van het boek in beschouwende vorm, in het tweede deel aan de hand van dialogen.
Een prettige bijkomstigheid is dat hij zelf dat pad ook uitgebreid heeft bewandeld. Hij bezocht goeroes en probeerde zijn persoonlijkheid op te poetsen met behulp van een op wilskracht gerichte cursus. Met het laatste had hij aanzienlijk succes. In zijn eigen woorden: "...van een verwarde spirituele zoeker voorheen nog met een uitkering, die een paar jaar zwaar depressief was, transformeerde ik in een snelle succesvolle yup, die alles in zijn leven dik voor elkaar had." Om er daarna achter te komen dat dit hem niet de bevrijding bracht die hij zocht. Het inzicht kwam pas na de volledige uitputting van zijn wilskracht.
Het enige wat op dit boek valt aan te merken, is de titel. "De Ontdekking van het Nu" focust op maar één aspect van Van Zuydams uitleg, en er zijn er zoveel meer. Daarnaast wordt met de titel een verband met Eckhart Tolle's bestseller (op de achterflap wordt er ook naar verwezen) gesuggereerd en laadt het boek zo de verdenking op zich te willen meeliften op andermans succes. En dat heeft het niet nodig. Ik zou dit boek aan iedereen willen aanraden, of het nu de hongerige zoeker is of de bezorgde vriend of vriendin die wel eens wil weten waar de partner mee bezig is.
De kans dat Van Zuydam de zoeker op een volgend dwaalspoor zet is minimaal; daarvoor biedt zijn boodschap eenvoudigweg te weinig houvast. En wat die vriend of vriendin betreft, die zal in het minst gunstige geval gerustgesteld worden, en als het meezit zelfs gegrepen worden door deze toch radicale materie.
 
Frans Hasselaar/InZicht

Ook interessant

€ 19,90 € 15,92
€ 12,00 € 9,60