Geen producten (0)
Geen producten (0)
 

Verslaafd aan liefde - Jan Geurtz

€ 15,00 € 12,00
Op voorraad
Specificaties
Productcode VL-1
Omschrijving

In verslaafd aan liefde laat Jan Geurtz zien dat onze zoektocht naar liefde en erkenning voortkomt uit een fundamentele zelf-afwijzing. Die proberen we te compenseren door waardering van anderen, en vooral door een succesvolle liefdesrelatie. Maar dat werkt averechts: het versterkt juist die fundamentele onzekerheid en afhankelijkheid. Zo ontstaat er een vorm van verslaving aan liefde en erkenning, en aan de veiligheid van een relatie. De meeste liefdesrelaties lopen daardoor na een tijdje op de klippen, of -misschien nog erger- verzanden in een gezapig samenzijn zonder veel ruimte voor groei en geluk.

Met humor en praktische voorbeelden wordt een uitweg getoond uit deze vicieuze cirkel. Eenmaal ontdaan van zelf-afwijzing blijken al onze pijnlijke emoties en diepe verlangens naar liefde en seks niet langer een obstakel, maar juist de toegangspoort naar een nonduale staat van zijn die volledig vrij is van beknelling en afhankelijkheid, en die - met of zonder relatie - vervuld is van liefde en helderheid.

ISBN: 9789026333392, Paperback, 224 bladzijden

Citaat uit het boek:

Het boek dat je nu in handen hebt. gaat ook over liefde en lijden, maar
veel meer nog over datgene in ons wat liefheeft en pijn lijdt, namelijk
onze geest. Doordat we de ware aard van onze geest niet herkennen,
hebben we ook een fundamenteel onjuiste kijk op het verschijnsel
liefde. en op de liefdesrelaties die eruit voortvloeien. En dat maakt
dat we in onze relaties eigenlijk zelf degene zijn die al die pijnlijke el-
lende creëert waar de liefde juist een eind aan zou moeten maken.
Dit boek gaat over een misvatting die zo groot is. zo allesomvat-
tend. zo volledig ons leven bepalend, dat ik gewoon niet goed weet
waar te beginnen. Immers, er zitten kanten aan waar je misschien
nog nooit bewust last van hebt gehad. en mijn uiteenzetting zou dan
kunnen lijken op het aanpraten van een probleem. Daarnaast is deze
misvatting afhankelijk van de manier waarop je ernaar kijkt. en er
heersen dus ook veel misvattingen over deze fundamentele misvat-
ting. Of meer praktisch gezegd: veel mensen zijn heel bekwaam in
het ontkennen van dit probleem. hetgeen hun overigens heel veel
problemen oplevert, die dan weer als stimulans dienen tot eenverde-
re ontkenning ervan. Kortom. het gaat hier zo ongeveer over de moe-
der van alle problemen, en het herkennen ervan zal je misschien
eerst enige moeite kosten. Maar daarna zul je het echt als een feest
gaan ervaren, hetgeen men dus doorgaans ‘een feest van herkenning'
noemt.
De oorzaak van deze fundamentele misvatting is gelegen in onze
geest. en met name in onze relatie met onszelf. of nog preciezer: in de
manier waarop we ons verhouden tot en reageren op onze eigen ge-
dachten en emoties. Dit boek gaat over die diepere laag van onze geest                                                                                                                          waarin de oorzaak ligt van heel veel lijden. zowel in relaties als
daarbuiten. Het leren begrijpen van deze oorzaak is niet zo eenvou-
dig: het vereist een open geest die eerst onderzoekt alvorens te oorde-
len. Toch is dit onderzoek naardewerkelijkheid achterde misvatting
al veel leuker en inspirerender dan er domweg in verstrikt te blijven
zitten. Je kunt tijdens het lezen van dit boek veel nieuws Ieren over je
eigen geest. en er op een totaal andere manier naar leren kijken. En
het mooie is: je hoeft niks te geloven of op gezag van anderen aan te
nemen. Je kunt alles in dit boek bij jezelf controleren op juistheid,
met behulp van de praktische oefeningen die erin staan en die je hel.
pen om zelf een heldere kijk op je geest en op dewerkelijkheid te ont-
wikkelen. Je geest is in dit boek dus tegelijkertijd de onderzoeker en
het onderzoeksobject. Dit onderzoeken van de geest brengt je onaf-
wendbaarbij het oplossenm de misvatting en dus bij de werkelijke
aard van jezelf en van alles wat bestaat. Deze werkelijkheid is zo on-
gelooflijk diepzinnig. en tevens zó vreugdevol. en bovendien ook
nog eens zó voor de hand liggend, dat het haast niet uit te leggen is.
Dus wel!
Laat ik maar beginnen met vertellen hoe ik zelf achter dit probleem
en zijn oplossing ben gekomen. Na een leven vol geluk en ellende, zo-
als diverse liefdesrelaties, het opvoeden van vier kinderen, ettelijke
verslavingen, vele drukke baantjes en banen. een gigantische bum-
out. een scheiding. saaie en interessante studies. verschillende the-
rapieën en trainingen. kortom. na een heel gewoon leven. begon ik
op 45-jarige leeftijd mensen van het roken af te helpen. Ik was zelf net
gestopt met roken en was daar ontzettend blij mee. Ik volgde een op-
leiding tot trainer. dus het leek me leuk om mijn eigen stoppen-met-
roken-training te beginnen. Die sloeg meteen aan. en na een jaar
schreef ik een boek over stoppen met roken (De opluchting). dat in-
middels een bestseller is. Door die bekendheid kreeg ik gaandeweg
verzoeken om hulp bij andere verslavingen. En toen begon mij een
patroon op te vallen in al die verslavingsproblemen: ze waren alle-
maal het gevolg van een streven naar meer geluk en naar minder el-
lende. Maar juist de manier waarop men naar meer geluk streefde.
veroorzaakte de verslavingsellende. Juist de manier waarop men                                                                                                                                        pijnlijke gevoelens probeerde kwijt te raken. veroorzaakte steeds
meer pijnlijke gevoelens.
Als het effect van een handeling precies het tegengestelde is van
wat je ermee beoogt, dan spreken we van een contraproductieve re-
flex. Een veel gebruikt voorbeeld hiervan is krabben als je jeuk hebt
van een muggenbeet: de jeuk wordt er juist erger door. Een versla-
ving is een schoolvoorbeeld van een contraproductieve reflex: het
verslavende middel is bedoeld om een einde te maken aan een be-
knellend gevoel en in plaats daarvan een prettig gevoel te creëren.
Dat lukt telkens heel eventjes tijdensderoes van het middel. maar te-
gelijkertijd versterkt het gebruik van dat middel de negatieve gevoe-
lens die men er juist mee wilde ontvluchten Als je drinkt om je ge.
remdheid in gezelschap kwijt te raken. zul je jezelf steeds geremder
gaan voelen en de drank steeds meer nodig hebben om nog af en toe
iets spontaans te kunnen doen. Gebruik je pepmiddelen om van je
chronische moeheid af te komen en het leven energieker tegemoet te
treden. dan zul je je steeds vermoeider gaan voelen en op den duur
niet eens je huis meer kunnen opmimen zonder het pepmiddel.
Kortom, alle schijnbare voordelen van het verslavende middel blij-
ken slechts korte opkikkers in een gestaag neerwaarts gaande ont-
wikkeling naar steeds meer ellende. Het middel wordt daardoor
steeds noodzakelijker om af en toe ten minste eventjes aan die ellen-
de te kunnen ontsnappen. Ik schreef mijn bevindingen op in een
boek over verslavingen (De verslaving voorb?, zie appendix 3) en veel
mensen ontdekten dat het beëindigen van een verslaving veel ge-
makkelijker is dan het lijkt als je nog verslaafd bent. en ook nog eens
veel leuker. Of anders gezegd: het idee dat het verschrikkelijk moei-
lijk is om te stoppen. is een illusie die door de verslaving zelf gecre-
eerd wordt. Deze angst voor het stoppen is precies de essentie van het
verslaafd zijn. Het is een zelfvervullende angst. Een contraproduc-
tieve reflex zoals een verslaving houdt namelijk niks anders in stand
dan zichzelf. Zodra de verslaafde geest zijn eigen misvatting door-
ziet. is hij vrij. Dan blijkt stoppen een feestvan bevrijdingenopluch-
ting te zijn: het tegendeel van waar je als verslaafde bang voor was.

Tijdens het werken met verslaafden werd me duidelijk dat de nega-
tieve gevoelens die men met het verslavende middel probeert kwijt te
raken, al tijdens de opvoeding aangeleerd zijn. lk ontdekte dat de ma-
nier waarop ouders proberen hun kinderen op te voeden tot gelukki-
ge en succesvolle mensen. in hun kinderen juist het geloof creëert
dat ze kennelijk niet goed genoeg zijn zoals ze zijn. maar eerst moe-
ten leren te voldoen aan allerlei voorwaarden. Dat schept in kinderen
een fundamentele onzekerheid en zelfafwijzing die ze als volwassev
nen koste wat het kost proberen te bestrijden, soms dus met versla-
vende middelen. Ook hier blijkt een contraproductief patroon aan
het werk te zijn: de manier waarop ouders het geluk van hun kinde-
ren nastreven, levert hun juist de grootste ellende op in hun latere
volwassen leven. Ik schreef er een boek over (Het einde van de opvoe-
ding, zie appendix 3) en kreeg daardoor gelegenheid om met ouders
te praten over hun problematische kinderen. in de meeste gevallen
bleek het ‘probleem' van het kind door de ouders gecreëerd te zijn - of
op zijn minst vergroot en in stand gehouden - door de manier waar-
op ze het kind ervan af probeerden te helpen! Zodra ouders dit door-
krijgen. en zich niet langer op het corrigeren van het kind richten,
maar op het aanvaarden van zichzelf en van hun angst om geen goe-
de ouders te zijn, hield ook het probleem van het kind vaak meteen op
te bestaan! Contraproductiviteit van goede bedoelingen heeft dus
altijd te maken met angst: doordat we weglopen voor die angst, cre-
eren we juist de gevreesde gevolgen.
Door het schrijven van deze boeken kreeg ik soms ook het verzoek
van lezers om te helpen bij een relatieerisis. En ja hoor. ook in relatie-
problemen bleek dezelfde eontraproductieve reflex werkzaam: de
manier waarop beide partners proberen de relatie te redden. ver-
groot juist hun relatie-ellende, totdat een breuk onvermijdelijk is.
En achter dit mechanisme blijkt een nog diepere en verbijsteren-
de reflex te zitten: juist de manier waarop we streven naar liefde en
geborgenheid vergroot onze eenzaamheid en afhankelij kheid en
maakt dat weons geluk - als zich dataf en toevoordoet -ongewild en
onbewust om zeep helpen De manier waarop we streven naar een
liefdevolle relatie en proberen deze in stand te houden. draagt al de
oorzaken in zich voor het mislukken van die relatie. en de pijn van
eenzaamheid en verlatenheid. En deze diepe pijn bij het stuldopen
van een relatie vergroot weer de drang om een nieuwe liefdesrelatie
te zoeken. of somsjuist om deze uit deweg te gaan. Op beide manie-
ren echter vallen we weer in dezelfde valkuil en creëren we de oorza-
ken van de volgende pijnlijke crisis.
Als je er eenmaal op begint te letten, ga je die contraproductieve re-
flex ook steeds meer zien in allerlei kleinere probleempjes. De ma-
nier waarop we proberen ons in vreemd gezelschap een houding te
geven.veroorzaaktjuist meer onzekerheid Onze strategietjes om er-
kenning van anderen te krijgen, vergroten juist ons gebrek aan ei-
genwaarde. De oneerlijkheidjes waarmee we voorkomen dat ande-
ren ons zullen afwijzen, versterken juist onze angst voor afwijzing.
De rnaniertjes waarop we prettige gevoelens proberen vast te houden
of te herhalemverknallen juist het plezier. Demethodenwaarrneewe
ons proberen te beschermen tegen narigheid. creëren juist allerlei
vormen van lijden. Kortom, elke vorm van bescherming tegen emo-
tionele angst en pijn verandert gaandeweg in een beknelling. Heel
onze identiteit, alle patronen en automatismen die we hebben aan-
geleerd om te functioneren als vrouw of man, als moeder of vader.
onder vrienden of collega's en zelfs als we alleen zijn. al die patronen
brengen precies het omgekeerde teweeg van wat we ermee nastre-
ven. We verkorten of verknallen ons geluk door de manier waaropwe
ons eraan vastklampen. We vergroten of verlengen onze ellende door
demanierwaaropweervanaf proberen te komen. Deboeddhistische
wijze Shantideva (achtste eeuw) verwoordde het zo:

Ofschoon alle mensen geluk nastreven,
behandelen ze in onwetendheid hun geluk als was het hun grootste v?and.
Ofschoon alle mensen l?den proberen te vermijden.
rennen ze er telkens weer recht op af.

Dit is het probleem waar dit boek over gaat. en het is een tamelijk
hardnekkig en ingesleten probleem. Het goede nieuws is echter dat
het op te lossen is. Het is immers gebaseerd op een misvatting. een
die bovendien zichzelf in stand houdt. Het is een vicieuze misvat-
ting: ze ontstaat telkens opnieuw door onze reactie op de gevolgen
van de vorige. Telkens opnieuw creëren we ons lijden en verknallen
we ons geluk. Dit boek zal je laten zien hoe je hiermee op kunt hou-
den. hoe je kunt leren niks te doen waar je nu ellende creëert, hoeje
kunt leren te geven waar je nu je gemis en behoeftigheid in stand
houdt, hoe je kunt leren omhelzen wat je nu veroordeelt en afwijst.
Kortom, je zult de patronen leren herkennen waarmee je je negatieve
gevoelens probeert kwijt te raken en daardoor juist telkens weer op-
nieuw oproept en zult zien dat het geluk veel dichterbij is dan je altijd
hebt gedacht. Je hoeft niet eerst de prins op het witte paard te vinden.
of de superopwindende geliefde; je hoeft niet eerst rijk te worden of
een fantastische baan en een nieuw huis te krijgen; je hoeft niet eerst
een mijlenver verwijderde staat van verlichting te bereiken om dit
geluk te vinden. Het ligt vlakbij. in de oplossing van de fundamente-
le misvattingende herkenningvan de essentie van je eigen geest. Dat
brengt je vanzelf tot het loslaten van de oorzaken van het lijden. en
het ontwikkelen van de hulpmiddelen die je bij onvoorwaardelijk ge-
luk brengen. Dan kunje pas echt liefdevolle relaties aangaan, en die
fantastische baan en dat nieuwe huis mogen ook best, maar je geluk
hangt er dan niet meer van af.
Dus: zit je leven op dit moment in een crisis? Een relatiecrisis of juist
een eenzaamheidscrìsis? Een identiteitscrisis. burn-out of depres-
sie? Hoe pijnlijk dat ook voor je is, het is een gunstige omstandigheid
om het hele zichzelf in stand houdende crisissysteem te leren her-
kennen en voor altijd te doorbreken. Maar ook als je leven op dit mo-
ment in rustig vaarwater is, met een leuke. liefdevolle relatie. of als
je juist een heerlijk volgepland singlebestaan leidt, niet getreurd!
Ook dan kun jedit boek gebruiken om te herkennen hoe je je eigen ge-
luk aan het beperken bent. en je toekomstige ellende reeds aan het
creëren. En bovendien hoeje kunt leren daarmee op te houden en in
plaats daarvan geluk te creëren voor jezelf en anderen.
Want voorbij de hele cyclus van het verlangen naar liefde. het vin-
den van liefde, het weer kwijtraken van liefde en het vreselijk missen
van liefde is er een staat van zijn die geheel vrij is van dit krampachti-
ge streven naar liefde en erkenning. omde simpele reden dat diestaat
zelf liefde is. Het is mogelijk en haalbaar om jezelf te bevrijden van
het streven naar liefde, door je te realiseren dat die liefde altijdal bij je
was. In die staat is er geen gemis aan liefde meer. nodig hebben van
liefde is er onbekend. het is een moeiteloze staat van onvoorwaarde'
lijk liefde geven en ontvangen. Echt. het is mogelijk en ik ga je nu met
plezier vertellen hoe je dat kunt realiseren.

 

Ook interessant

€ 19,90 € 15,92
€ 12,00 € 9,60